REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO munzur62.pl

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usługi drogą elektroniczną za pomocą serwisu WWW, zlokalizowanego pod adresem www.munzur62.pl zwanego dalej „Serwisem”, na rzecz użytkowników końcowych sieci Internet odwiedzających Serwis, zwanych dalej „Użytkownikami”.
2. Podmiotem świadczącym usługi w ramach Serwisu jest MUNZUR Turecki Kebab Sp. z o. o.z siedzibą w Tarnowie (33-100), ul. Bitwy pod Monte Cassino 10A,, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. Tarnowa, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000231452, NIP 8733276624 , REGON 386894900, zwana dalej „Usługodawcą”.
3. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204, z późn. zm).
4. Użytkownik nie może umieszczać w Serwisie treści bezprawnych.
5. Użytkownik nie może dokonywać czynów mających na celu zakłócanie działania Serwisu. Wszelkie
takie działania mogą skutkować zawieszeniem możliwości korzystania z Serwisu. Dodatkowo Usługodawca zastrzega sobie prawo do podjęcia wszelkich przewidzianych prawem kroków w wypadkach, w których zachodzi podejrzenie o popełnienie czynu zabronionego.
6. Użytkownik zobowiązany jest do:
1) 2) 3)
korzystania z Serwisu zgodnie z niniejszym Regulaminem i przepisami prawa, składania jedynie rzeczywistych zamówień,
dokonywania płatności za złożone zamówienia.

§ 2 USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKRONICZNĄ

1. Usługi świadczone przez Usługodawcę, zwane dalej „Usługami”, polegają na:
1) udostępnianiu Użytkownikowi zawartości Serwisu,
2) umożliwieniu rejestracji konta Użytkownika za pomocą formularza rejestrowego,
3) umożliwieniu dostępu do konta Użytkownika,
4) umożliwieniu zapoznania się przy jego pomocy z ofertą produktów sieci restauracji MUNZUR 62
5) umożliwieniu składanie zamówień z dostawą pod wskazany adres z restauracji MUNZUR 62
zlokalizowanej w pobliżu miejsca dostawy.
2. Usługi dostępne są dla osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Osoby posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych, tj. osoby fizyczne w wieku od 13 do 18 lat nie ubezwłasnowolnione całkowicie, mogą korzystać z serwisu za zgodą swoje przedstawiciela ustawowego. Osoby prawne mogą korzystać z Serwisu pod warunkiem wskazania osoby fizycznej jako Użytkownika.
3. Usługi świadczone są nieodpłatnie. Płatności wymagają natomiast zamówione poprzez Serwis produkty zgodnie na warunkach określonych w Serwisie, zgodnie z procedurą opisaną w niniejszym Regulaminie.
4. PrawidłowekorzystaniezUsługjestmożliwewyłącznieprzypomocypodłączonegodosieciInternet komputera klasy PC, Mac lub podobnego, wyposażonego w system operacyjny (Windows, Mac OS, Linux lub podobny) oraz przeglądarkę internetową (Internet Explorer w wersji 9 lub wyższej, Firefox, Chrome).

§ 3 SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ I PŁATNOŚCI

1. Zamówienia są realizowane w obszarach dostaw poszczególnych restauracji MUNZUR 62. Informacja o możliwości realizacji dostawy pod wskazany przez Użytkownika adres i restauracji MUNZUR 62, która będzie realizowała dostawę dostępne są w Serwisie na początku składania zamówienia, po wpisaniu w wyznaczone pola adresu dostawy. Sprawdzenie możliwości realizacji zamówienia następuje automatycznie. W wypadku braku możliwości realizacji Zamówienia dla wpisanego adresu Użytkownik zostanie o tym fakcie poinformowany komunikatem.
2. ZamówieniamożnaskładaćzapośrednictwemSerwisualbopoprzezzalogowaniesiędokontaalbo bez logowania.
3. Konto zakładane jest poprzez wypełnienie wszystkich pół formularza rejestrowego oraz po zapoznaniu się i zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu, Polityki prywatności oraz Klauzuli informacyjnej.
4. PowypełnieniuiprzesłaniuformularzarejestracyjnegoprzezUżytkownikaUsługodawca,napodany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej, przesyła potwierdzenie dokonania rejestracji i utworzenia konta. Konto staje się aktywne po kliknięciu przez Użytkownika na odpowiedni oznaczony link aktywacyjny zawarty w przesłanej przez Usługodawcę wiadomości e-mail.
5. Dostęp do Konta możliwy jest po podaniu przez Użytkownika wybranego przez niego przy rejestracji loginu i hasła. Login i hasło mają charakter poufny. Usługodawca informuje, że

udostępnianie przez Użytkownika loginu i hasła osobom trzecim może wiązać się z zagrożeniem dla prywatności lub innych prawnie chronionych interesów Użytkownika.
6. W
1) zalogować się na swoje konto poprzez podanie loginu i hasła – jeżeli posiada konto,
2) wpisać adres dostawy lub wybrać adres dostawy,
3) wybrać produkty z oferty w Serwisie poprzez ich zaznaczenie, wybranie odpowiednich ilości
oraz dokonanie ewentualnych modyfikacji, o ile takie są możliwe dla danego produktu,
4) zaakceptować całe zamówienie poprzez kliknięcie przycisku wyślij zamówienie,
5) dokonać wyboru metody płatności,
6) dokonać wyboru sposobu dostawy,
7) wypełnić następujące pola w formularzu: telefon, adres email, uwagi do zamówienia,
8) potwierdzić zamówienie przyciskiem „wyślij zamówienie do restauracji”.
7. Dodatkowo, osoby, które składają zamówienie bez logowania się do konta proszone są o zapoznanie się i zaakceptowanie niniejszego Regulaminu, Polityki prywatności oraz Klauzuli informacyjnej.
8. Umowa, o świadczenie Usług, o których mowa w § 2 ust. pkt 6, zawierana jest w momencie ukończenia składania Zamówienia przez Użytkownika. Użytkownik niezwłocznie otrzyma potwierdzenie jej zawarcia na podany przez siebie podczas rejestracji konta adres poczty elektronicznej.
9. Usługodawca zastrzega sobie prawo do telefonicznego potwierdzenia faktu złożenia zamówienia przy pomocy numeru telefonu podanego przez Użytkownika w trakcie składania zamówienia.
10.Usługodawca akceptuje następujące formy płatności:
1) płatność przy odbiorze – gotówką,
2) płatność przy odbiorze – kartą płatniczą Visa albo Mastercard,
3) płatność z góry – płatność on-line przy wykorzystaniu systemu płatności PayU.
11. Usługodawca informuje, iż system płatności PayU obsługuje PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444.
celu złożenia zamówienia Użytkownik powinien kolejno:

12.Użytkownik może po złożeniu zamówienia otrzymać fakturę obejmującą dane zamówienie. W celu jej wystawienia konieczny jest kontakt pod numerem +48 730 057 634 w celu podania danych. Faktura zostanie następnie przekazana Użytkownikowi wraz z zamówieniem lub przesłana pocztą pod wskazany adres.

§ 4. CZAS TRWANIA UMOWY I REZYGNACJA Z USŁUG

Umowa o świadczenie Usług, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2-5 zawierana jest na czas nieokreślony z dniem aktywacji konta i jest umową bezpłatną.
Rezygnacja z Usług, o których mowa w ust. 1, może nastąpić poprzez złożenie oświadczenia w Serwisie o wyrejestrowaniu konta albo poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na adres kontakt@munzur62.pl.
Użytkownikowi będącemu konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia bez podania jakichkolwiek przyczyn od umowy zawartej na odległość zawartej na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie mającej za przedmiot Usługi, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 w każdym czasie, w tym w terminie 14 dni od daty jej zawarcia.
W celu wykonania uprawnienia, o którym mowa powyżej, Użytkownik powinien poinformować Usługodawcę o swojej decyzji o odstąpieniu. Za poinformowanie o takiej decyzji uważana jest również rezygnacja z Usług w jakikolwiek sposób opisany w ust. 2 dokonana w okresie wskazanym w ustępie poprzedzającym.
Z uwagi na łatwo psujący się charakter oferowanych przez restauracje sieci MUNZUR 62 Użytkownik nie jest uprawniony do odstąpienia od umowy mającej za przedmiot Usługi, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 6, po rozpoczęciu jej faktycznej realizacji stosownie do art. 38 pkt 4 ustawy z dnia 30 maja 2014 r o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827). Odstąpienie od tej umowy jest możliwe bez podania jakiejkolwiek przyczyny poprzez kontakt telefoniczny pod numerem +48 730 057 634 – o ile nie nastąpiła już jej faktyczna realizacja.
Usługodawca jest uprawniony do odstąpienia od umowy mającej za przedmiot Usługi, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 6, w przypadku:
1) zaistnienia siły wyższej uniemożliwiającej realizację Umowy,
2) przekazania przez Użytkownika nieprawidłowego lub nieosiągalnego numer telefonu lub
adresu dostawy.
W przypadku odstąpienia od umowy obejmującej Usługi przez którąkolwiek ze stron traktuje się ja jako niezawartą. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy mającej za przedmiot Usługi, o

których mowa w § 2 ust. 1 pkt 6 Usługodawca dokona zwrotu płatności uiszczonej przez
Konsumenta przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Użytkownik.
8. W przypadku złożenia przez Użytkownika fałszywego zamówienia lub niewykonania przez niego umowy mającej za przedmiot Usługi, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 6 (w szczególności przez jej nieopłacenie lub nieobecność w miejscu dostawy lub w punkcie odbioru w celu odebrania zamówionych produktów), Usługodawca jest uprawniony do odmowy przyjęcia jakichkolwiek
przyszłych Zamówień od takiego Użytkownika.

§ 5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Usługodawca dokłada należytych starań w celu zapewnienia każdorazowej, ciągłej i pełnej dostępności świadczonej Usługi nie gwarantuje jednakże takiej pełnej dostępności oraz zastrzega sobie prawo zmiany, wycofania, zawieszenia lub przerwania dowolnej funkcji lub właściwości Usługi w dowolnym zakresie i w dowolnym czasie z ważnych powodów np. takich jak zmiany w przepisach prawa lub zmiana w wykładni przepisów prawa przez sądy lub organy podatkowe, wprowadzenie nowych funkcjonalności Serwisu, ekonomiczna nieopłacalność Serwisu. Usługodawca informuje, że zmiana, wycofanie, zawieszenie lub przerwanie dowolnej funkcji lub właściwości Usługi nie wymaga uprzedniego ogłoszenia. Jakakolwiek zmiana Usługi nie wpłynie niekorzystnie na realizację złożonego zamówienia.
2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem z Usług, w szczególności spowodowane korzystaniem przez Użytkownika lub innych Użytkowników z Usług niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy w korzystaniu z Usług, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Usługodawca przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec oraz zdarzeń losowych o charakterze siły wyższej.
4. Dołożono wszelkich starań, aby zapewnić poprawność informacji zawartych w Serwisie.
5. Serwis może zawierać odesłania do treści zamieszczanych na innych stronach internetowych. Nie oznacza to, że Usługodawca lub autorzy treści zamieszczonych w Serwisie zajmują stanowisko, co
do treści umieszczonych na takich stronach lub ponoszą za nie odpowiedzialność.

§ 6. REKLAMACJE

1. Usługodawca ma obowiązek realizacji Zamówień bez wad. Usługodawca odpowiada wobec Użytkownika z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu Zamówienia na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.
2. Reklamacje mogą być składane poprzez telefoniczny kontakt z Usługodawcy pod numerem +48 730 057 634 albo za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej kontakt@munzur62.pl.
3. Zależnie od wyboru dokonanego przez Użytkownika oraz odpowiednio do zaistniałej sytuacji w przypadku pozytywnego rozpatrzenie reklamacji Usługodawca dokonuje następujących czynności:
1) dowiezienie brakujących produktów lub wymiana reklamowanych produktów,
2) całkowity zwrot wartości danego zamówienia,
3) udzielenie zniżki lub gratis do kolejnego zamówienia.
4. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko, datę i czas zdarzenia będącego przedmiotem reklamacji, adres email, zwięzły opis zgłaszanych zastrzeżeń i zgłaszane żądanie.
5. Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, nie dłużej niż do 14 dni po ich otrzymaniu, w kolejności daty wpływu.
6. O sposobie rozpatrzenia reklamacji osoba składająca reklamację poinformowana zostanie na podany adres poczty elektronicznej.
7. Użytkownik będący Konsumentem, który chce uzyskać pomoc przy załatwieniu reklamacji, może zwrócić się do miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów, świadczącego bezpłatną pomoc i poradnictwo w zakresie ochrony interesów Konsumentów.

§ 7. Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Organizator.
2. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych i polityki prywatności, w szczególności używania cookies, zawiera dokument „Polityka prywatności” dostępny dla wszystkich Użytkowników Serwisu, w tym zainteresowanych założeniem Konta, na stronie pod
adresem www.munzur62.pl

§ 8. ZMIANA REGULAMINU

1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do treści Regulaminu. O zmianach w treści Uczestnicy zostaną poinformowani poprzez ogłoszenie tych zmian lub jednolitej treści Regulaminu na stronie www.munzur62.pl, a także za pośrednictwem konta Użytkownika.
2. Organizator może zmienić Regulamin z ważnych powodów, takich jak:
1) zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa mająca bezpośredni wpływ na treść
Regulaminu,
2) wydanie orzeczenia lub decyzji mających bezpośredni wpływ na treść Regulaminu przez sąd
lub organ administracji publicznej;
3) wprowadzenie nowych zasad działania Programu,
4) zapobieganie naruszeniom prawa,
5) usunięcie niejasności lub wątpliwości interpretacyjnych.
3. W każdym przypadku zmiana Regulaminu nie ma wpływu na prawa Uczestników lub obowiązki Organizatora, powstałe przed datą obowiązywania nowego Regulaminu.
4. Zmiana Regulaminu jest skuteczna wobec Uczestników, którzy nie zrezygnują z Uczestnictwa w Programie w ciągu 30 dni od daty powiadomienia o zmianie Regulaminu. W przypadku wprowadzenia nowych lub zmian przepisów prawa, które to przepisy nałożą na Organizatora obowiązek dokonania zmiany treści Regulaminu, nowa treść Regulaminu może być skuteczna wobec Uczestników w terminie krótszym niż 30 dni, a zakomunikowanym przez Organizatora razem z nową treścią Regulaminu.

§ 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Prawem właściwym dla zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdą przepisy powszechnie obowiązujące w szczególności Kodeks cywilny oraz przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą
elektroniczną.
3. Regulamin udostępniony jest Użytkownikom nieodpłatnie pod adresem: www.munzur62.pl , w tym w formacie .pdf, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którymi się posługują.
4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 grudnia 2020 r.